Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3288739 Số người online: 52
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

A. Lãnh đạo BHXH tỉnh:

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn         – Giám đốc

2. Đ/c Nông Công Hiếu             – Phó giám đốc

3. Đ/c Nông Văn Hiệp               – Phó giám đốc

4. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Oanh  – Phó giám đốc

B. Các đơn vị trực thuộc:

   I - Văn phòng BHXH tỉnh:

1.     Văn phòng

2.     Phòng Tổ chức cán bộ

3.     Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

4.     Phòng Quản lý thu

5.     Phòng Công nghệ thông tin

6.     Phòng Cấp sổ, thẻ

7.     Phòng Kế hoạch tài chính

8.     Phòng Giám định BHYT

9.     Phòng Chế độ BHXH

10.   Phòng Thanh tra - Kiểm tra

11.   Phòng Khai thác và thu nợ

 

   II- BHXH các huyện, thành phố

1.      BHXH Thành phố Cao Bằng

2.      BHXH huyện Hòa An

3.      BHXH huyện Thông Nông

4.      BHXH huyện Hà Quảng

5.      BHXH huyện Quảng Uyên

6.      BHXH huyện Phục Hòa

7.      BHXH huyện Trà Lĩnh

8.      BHXH huyện Hạ Lang

9.      BHXH huyện Trùng Khánh

10.    BHXH huyện Nguyên Bình

11.    BHXH huyện Bảo Lạc

12.    BHXH huyện Bảo Lâm

13.    BHXH huyện Thạch An