Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3190400 Số người online: 11
Thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ > Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN

Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng và trách nhiệm đóng BHYT bắt buộc:

Ngày đăng: 09/08/2012

     1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

      - Mức đóng: Bằng 4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.

      - Trách nhiệm đóng: 

         + Người SDLĐ đóng 3%;

         + Người LĐ đóng 1,5%.

      - Phương thức đóng:

 Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương, tiền công của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT.

     2. Sĩ quan, hạ sĩ quan  nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

        - Mức đóng: Bằng 4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.

     3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương hưu và tiền trợ cấp MSLĐ

        - Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

        - Phương thức đóng: hằng quý cơ quan BHXH chuyển tiền đóng từ quỹ BHXH sang quỹ BHYT.

     4. Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

        - Phương thức đóng: hằng quý cơ quan BHXH chuyển tiền đóng từ quỹ BHXH sang quỹ BHYT.

     5. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ); người hưởng trợ cấp hằng tháng quy định tại Điều 1 Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động         - Thương binh và Xã hội.

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

        - Phương thức đóng: hằng quý cơ quan BHXH chuyển tiền đóng từ quỹ BHXH sang quỹ BHYT.

     6. Cán bộxã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

        - Phương thức đóng: hằng quý cơ quan BHXH chuyển tiền đóng từ quỹ BHXH sang quỹ BHYT.

     7. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: UBND xã, phường, thị trấn chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trong vòng tháng đầu của các quý.

     8. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

        - Mức đóng: Bằng 4,5% mức trợ cấp thất nghiệp.

        - Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.

        - Phương thức đóng: hằng quý cơ quan BHXH chuyển tiền đóng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sang quỹ BHYT.

     9. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trong vòng tháng đầu của các quý.

     10. Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trong vòng tháng đầu của các quý.

     11. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là các đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trong tháng đầu của các quý.

    12. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: UBND xã, phường, thị trấn chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trong vòng tháng đầu của các quý.

    13. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng là các đối tượng quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trong vòng tháng đầu của các quý.

    14. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Trong tháng đầu của các quý cơ quan tài chính huyện chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT của cơ quan BHXH cùng cấp.

    15. Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật vềưu đãi người có công với cách mạng

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trong vòng tháng đầu của các quý.

    16. Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a, b và c khoản 16 Điều 12 Luật BHYT

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

    17. Trẻ em dưới 6 tuổi

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Trong tháng đầu của các quý cơ quan tài chính chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT của cơ quan BHXH cùng cấp.

    18. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Trong tháng đầu của các quý cơ quan tài chính chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT của cơ quan BHXH cùng cấp.

    19. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Ngân sách nhà nước đóng.

        - Phương thức đóng: Cơ quan, đơn vị cấp học bổng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT hằng tháng.

    20. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Đối tượng đóng 30%, Ngân sách địa phương hỗ trợ 70%.

           + Đối tượng tham gia được giảm mức đóng BHYT khi toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà tham gia BHYT (trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác).

        Người thứ nhất đóng bằng mức quy định; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

        - Phương thức đóng:

           + Đối tượng đóng: Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm một lần đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng thông qua đại lý thu tại xã hoặc đóng tại BHXH huyện nơi cư trú.

           + Ngân Ngân sách địa phương hỗtrợ đóng: Trong tháng đầu của các quý cơ quan tài chính chuyển số tiền hỗ trợ mức đóng BHYT vào quỹ BHYT của cơ quan BHXH cùng cấp.

Lưu ý: UBND xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền vận động hộ cận nghèo tham gia BHYT, phòng Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm tổng hợp và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách. Cơ quan tài chính cấp huyện đảm bảo kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT.

    21. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

        - Mức đóng: Bằng 3% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng: HSSV đóng tối đa 70% mức phí; Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 30%.

      Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương và có xác nhận của Ban chỉ đạo (chính quyền địa phương), thì mức đóng BHYT là 30%, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại.

        - Phương thức đóng:

          + Đối tượng đóng: định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm một lần đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường.

          + Ngân Ngân sách địa phương hỗ trợ đóng: Trong tháng đầu của các quý cơ quan tài chính chuyển số tiền hỗ trợ mức đóng BHYT vào quỹ BHYT của cơ quan BHXH cùng cấp.

   Lưu ý: Định kỳ 6 tháng một lần hoặc một năm các trường học tổ chức thu tiền đóng BHYT HSSV theo quy định và chuyển nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội kèm danh sách HSSV tham gia BHYT để in thẻ BHYT. BHXH huyện có trách nhiệm tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách. Cơ quan tài chính cấp huyện đảm bảo phần kinh phí (ngân sách Nhà nước) hỗ trợ mua thẻ BHYT.

    22. Người thuộc hộgia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (Thực hiện từ 01/01/2012)

        - Mức đóng: Mức đóng bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng:  Đối tượng đóng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% đối tượng có mức sống trung bình.

           + Đối tượng tham gia được giảm mức đóng BHYT khi toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà tham gia BHYT (trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác).

        Người thứ nhất đóng bằng mức quy định; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

        - Phương thức đóng: Như đối tượng hộ cận nghèo.

    23. Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

        - Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

        - Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.

   Lưu ý: Thời gian NLĐ nghỉ thai sản sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi: NLĐvà NSDLĐ không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT.

     Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự.